தவறான இடத்தில் நீங்கள் நாடும் போது

📝 Updated at: Thu May 12 2022
📝 Content by: Shiva Chelliah

அதிகமான அன்பு
அதிகமான தேடல்
அதிகமான நேசம்
என எல்லாமும்
நிரந்தரமற்றது
தவறான இடத்தில்
நீங்கள் நாடும் போது#tamillifequotes