உங்கள் வாழ்க்கைக்கு கிடைத்த பொக்கிஷம்

📝 Updated at: Tue Jul 26 2022
📝 Content by: Santhosh Veer

வாழ்க்கையில்
பணம் பெயர் புகழ்
ஒரு புறம் இருந்தாலும்
நம்பிக்கையான நட்பை
சம்பாதிப்பது எளித்தள்ள
அப்படியோர் நட்பை
சம்பாதித்து விட்டால்
உங்கள் வாழ்க்கைக்கு
கிடைத்த பொக்கிஷம்#tamilwishes