பேச முடியாமல் போய்விடுகிறது

📝 Updated at: Mon May 16 2022
📝 Content by: Twitter Kavithai

யாருகிட்ட பேசினா
நம்ம மனம்
சந்தோசப்படுமோ
அவுங்ககிட்ட
மட்டும் தான்
பேச முடியாமல்
போய்விடுகிறது#tamilsadquotes