ஏதேனும் ஒரு வெறுமை நிலையே

📝 Updated at: Fri May 06 2022
📝 Content by: Shiva Chelliah

பிரியமானவர்கள்
கொடுத்து சென்ற
ஏதேனும் ஒரு வெறுமை
நிலையே மனிதனை
மிருகமாய் மாற்றுகிறது#tamilfacts