நீ ஒரு ஆகச்சிறந்த கோமாளி

📝 Updated at: Fri May 13 2022
📝 Content by: Shiva Chelliah

உனது வயதிற்கேத்த
பக்குவத்தை
நீ வளர்த்துக்கொள்ளவில்லையெனில்
உன்னை சுற்றி இருப்பவர்களின்
பார்வைக்கு
நீ ஒரு ஆகச்சிறந்த கோமாளி#tamilfacts