தவறான உறவுக்கு நன்றி சொல்லுங்க

📝 Updated at: Mon May 30 2022
📝 Content by: Twitter kavithai

தவறான உறவுக்கு
நன்றி சொல்லுங்க
ஏன்னா அவங்கதான்
சரியான ஒருத்தர
சந்திக்க உங்கள
தயார் படுத்துறாங்க#tamillifequotes